28 maj 2023

VIII Memoriał im. dra Krzysztofa Zawalskiego

VIII Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego

Gdańsk – Górki Zachodnie, 21 – 22 maja 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS AWFiS w Gdańsku przy współpracy z Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku.

 Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich. Akwenem zastępczym będzie rozlewisko Wisły Śmiałej. Regaty zostaną rozegrane w klasach Optimist gr. A, Optimist gr. B,  Open Skiff, L’Equipe.  

Regaty dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2021-2024,  Przepisami Klasowymi  biorących udział w regatach klas oraz niniejszym Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi oraz Regulaminem PSKO.

1.2 Regulamin PZŻ „Zasady  organizacji żeglarskich regat  sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego” ma zastosowanie.

1.3 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi dotyczącymi Covid – 19.

2 REKLAMOWANIE             

Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

3 WARUNKI   UCZESTNICTWA,   ZGŁOSZENIA

Podczas regat uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wszystkich aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarnych.

3.1. Zgłoszeń wstępnych należy dokonać do dnia 20.05.2022 przez stronę https://portal2.psko.pl (klasa Optimist) lub mailowo pozostałe klasy zeglarstwo@azsawfis.pl . Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego w terminie skutkuje podwyższeniem wpisowego zgodnie z punktem 32 Regulaminu PSKO.

3.2 Zgłoszeń finalnych należy dokonać na miejscu w biurze regat w budynku NCŻ AWFiS Gdańsk na drugim piętrze w 1 dniu regat 21.05.2022 w godzinach 8.00-9.30. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, trenerów obowiązuje posiadanie listy zbiorczej i następujących dokumentów:

• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

• licencja sportowa zawodnika PZŻ

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek klasowych

4  WPISOWE DO REGAT

1OPTIMIST, OPEN SKIFF70,00 zł
2L’EQUIPE100,00 zł

5  FORMAT

Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów. Planuje się rozegranie 8 wyścigów.

6 PROGRAM  REGAT

21.05.2022 (sobota)   

– 08:00-09:30 Zgłoszenia finalne we wszystkich klasach,

– 09:45 Otwarcie regat (w reżimie sanitarnym),

– 11:00 Start do pierwszego wyścigu klas: Optimist, Open Skiff, L’Equipe,

– po  wyścigach poczęstunek dla wszystkich uczestników regat,

 22.05.2022 (niedziela)        

– 10:00 Start do następnych wyścigów klasy Optimist, Open Skiff, L’Equipe,

– 14:00 Ostatni możliwy sygnał startu,             

– 15:30 Ceremonia zakończenia regat.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie regat wynikających  z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestnikom.

7 KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI

Wszelkie komunikaty dla uczestników regat będą podawane na oficjalnej tablicy elektronicznej regat.

8  INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w czasie procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie NCŻ, oraz w formie elektronicznej.

9  TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi. Planuje się rozgrywanie wyścigów na 1 lub 2 trasach (w zależności od ilości zgłoszonych).

10  SYSTEM KAR

Stosowany będzie przepis 44.1 za złamanie jednego lub więcej przepisów Części 2 w trakcie incydentu w wyścigu.

11  PUNKTACJA

11.1 W regatach ma zastosowanie „System Małych Punktów” zgodnie z Dodatkiem A.                    

11.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.

11.3  

a) W przypadku rozegrania mniej niż 4-ch wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.

b) W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

12  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

12.1 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz akwenu rozgrywania regat, z wyjątkiem akcji ratowniczych, od czasu sygnału przygotowania do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.

13  NAGRODY

Zawodnicy załóg, które zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody okolicznościowe.

14  PRAWA DO WIZERUNKU

14.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

15 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy  uczestnicy  biorą  udział  w  regatach całkowicie  na własne ryzyko i odpowiedzialność. Patrz  przepis 4 „Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

16  INFORMACJE  I  OSOBY KONTAKTOWE

Dodatkowych informacji odnośnie spraw dotyczących klas udzielają:

– Mirosław Rychcik         – tel. 601651560    mail: zeglarstwo@azsawfis.pl   –
Sędzia Główny regat

– Aldona Zawalska         – tel. 501261230    mail: zeglarstwo@azsawfis.pl   –
klasa: L’Equipe

– Piotr Kamola                 – tel. 667097779    mail: zeglarstwo@azsawfis.pl    –
klasa: Optimist, Open Skiff

W sprawie innych usług należy kontaktować się z sekretariatem NCŻ AWFiS –

tel.58 322-26-00 ,  e-mail: ncz@awf.gda.pl