ZASADY korzystania z obiektów i infrastruktury Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku Górkach Zachodnich w okresie obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 z dnia 5 czerwca 2020 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964 i 966) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa się następujące zasady korzystania z obiektów i infrastruktury Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku Górkach Zachodnich (dalej jako „NCŻ AWFiS”):

1. na terenie NCŻ AWFiS przebywać mogą wyłącznie pracownicy oraz osoby korzystające z obiektów i infrastruktury, jeżeli deklarują, iż nie mają objawów SARS-CoV-19;
2. każda osobowa wchodząca na teren NCŻ AWFiS obowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia swojej obecności u bosmana. Zgłoszenia grupy zajęciowej lub treningowej dokonuje trener;
3. bosmani prowadzą rejestr oraz dokonują weryfikacji liczby osób przebywających na terenie NCŻ AWFiS (7 dni w tygodniu w godz. 8:00 – 20:00);
4. z jednego sprzętu (jachtu żaglowego lub motorowego) może korzystać liczba osób wykazana w dokumentach jednostki.
5. w zajęciach lub treningach prowadzonych na terenie lub z wykorzystaniem infrastruktury, w tym sprzętu, NCŻ AWFiS może uczestniczyć jednocześnie grupa nie więcej niż 150 osób
6. zajęcia dla grup treningowych mogą odbywać się wyłącznie na podstawie harmonogramu uprzednio zaakceptowanego przez NCŻ AWFiS, z zastrzeżeniem, że odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami będą wynosiły co najmniej 15 minut;
7. osoby korzystające z obiektów lub infrastruktury NCŻ AWFiS, w tym uczestniczące w zajęciach lub treningach, obowiązane są do zachowania ostrożności i niezbędnego dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i wychodzenia z terenu NCŻ AWFiS oraz zasłaniania nosa i ust przebywając wewnątrz budynków NCŻ AWFiS;
8. osoby przebywające na terenie NCŻ AWFiS poza budynkami obowiązane są do zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
1) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,
3) pracowników i osób z obłsugi NCŻ AWFiS.
9. trenerzy prowdzący zajęcia lub treningi obowiązani są do dezynfekcji wykorzystywanych urządzeń i sprzętu po każdym użyciu i po każdej grupie korzystających;
10. dezynfekacja sprzętu niebędącego własością NCŻ AWFiS spoczywa na jego właścicielu, a najmowanego długoterminowo (tj. powyżej jednego dnia) spoczywa na jego najemcy;
11. niniejsze zasady obowiązują od dnia 8.06.2020 r. do odwołania.